GDPR

Terms of Use and Privacy Policy and the information that is required in accordance with Article 13 of GDPR.

General Data Personal Regulation

Consent to the processing of personal data

1. You hereby voluntarily consent to the organizer KŠSK Komarno (hereinafter referred to as the „Administrator“) to process the following personal data within the meaning of Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data:
- name and surname
- birthdate
- email address
- telephone number
- Photo of the event

2. Name, surname, date of birth, phone number, e-mail address and photo of the event must be processed:
(a) for the purpose of registering, recording and evaluating the events organized by the Administrator.
b) for marketing purposes of the Administrator, ie in particular the publication of information about the Manager's ongoing activities.

These data will be processed by the Administrator for 5 years from the date of the consent.

3. With the above processing you give your explicit consent and declare that the personal data provided are true. You can accept your consent at any time by sending an email or letter to the Administrator.

4. Personal Data will be handled by the Administrator manually or automatically through its employees or other organizers appointed by the Administrator. For Administrators, data may also be processed by other providers of processing software, services, and applications that are not currently being used by the Administrator.

5. Please note that under the Personal Data Protection Act you have the right to:
- Take your consent at any time,
- ask us for information about the processing of your personal data,
- request an explanation for us regarding the processing of personal data,
- request access to these data with us and update or repair these data,
- require us to erase this personal information,
- In case of doubt about compliance with personal data processing, contact us or the Office for Personal Data Protection.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Udeľujete týmto dobrovoľne súhlas usporiadateľom KŠSK Komárno (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovával tieto osobné údaje:
- meno a priezvisko
- dátum narodenia
- e-mailová adresa
- telefónne číslo
- fotografie z priebehu akcie

2. Meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu a fotografie z priebehu akcie je nutné spracovať:
a) za účelom registrácie, evidencie a vyhodnotenia pretekov ktoré organizuje Správca.
b) pre marketingové účely Správca, tj. predovšetkým zverejňovanie informácii o priebežnej činnosti Správcu.

Tieto údaje budú Správcom spracovávané po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas a prehlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, zaslaním emailu alebo listu Správcovi.

4. Osobné údaje bude Správca spracovávať manuálne nebo automaticky prostredníctvom svojich zamestnancov alebo ďalších ľudí poverených Správcom. Pro Správcu môžu údaje spracovávať prípadne i ďalší poskytovatelia spracovateľského software-u, služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

5. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
- vziať Váš súhlas kedykoľvek späť,
- požadovať od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
- požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
- vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Your MOSQUITO MATCH realization team.

Realization team of IPSC match MOSQUITO MATCH.

We are very grateful to all the people who worked hard on the realization of this project in the Slovak Republic.
(c) KSSK.SK, code by Jesus.

Login Form

Login to the system
(for administration only)